Комитекс ООД открива процедура „Открит избор“ на избор на доставчик

ОБЯВА
за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

 

КОМИТЕКС ООД

 

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Постоянство 16,
търговски офис и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Цариградско шосе 115А, бизнес сграда Датекс, етаж 5,
тел.: (02) 9714714, факс: (02) 8704089, интернет адрес: www.comitex.net,
лице за контакт: ВИКТОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ, УПРАВИТЕЛ, тел. (02) 9714714

 

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2TMM-02-184/08.06.2011 обявява процедура за определяне на изпълнител – „Открит избор“ с обект:

„Модернизиране на производственото оборудване с цел повишаване на конкурентоспособността на „Комитекс” ООД“ по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес:  гр. София, бул. Цариградско шосе 115А, бизнес сграда Датекс, етож 5, всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. ( Документация по процедура „Открит избор“ за избор на доставчик )

 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.ibsme.org – интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

 

Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 115А, бизнес сграда Датекс, етаж 5 до 12.00 ч. на 28.02.2013 г.

–––––––––––––-

Този документ е създаден по проект 2TMM-02-184/08.06.2011 „Модернизиране на производственото оборудване с цел повишаване на конкурентоспособността на „Комитекс” ООД“. Бенефициент: „Комитекс” ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Комитекс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз (ЕС) и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП).